help
Киев
arrow
  • Киев
  • Онлайн
  • Одесса
Перезвоните мне

НОВІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

(ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА УКЛАДЕНИМИ ДОГОВОРАМИ)

Юридичних осіб та Фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність під торговими марками «STUDY.UA» та «STUDY ACADEMY»

 

Шановні Замовники, Студенти, Слухачі !

Повідомляємо, що у зв’язку з агресивними військовими діями з боку Російської Федерації  та оголошенням в Україні воєнного стану згідно Закону про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2119-IX (реєстр. №7168), набувають чинності обставини непереборної сили/форс-мажору з наслідками, передбаченими чинним законодавством України щодо обов’язків сторін за укладеними договорами.

          Зокрема:

 ЗУ Про торгово-промислові палати в Україні

Стаття 14-1

  1. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Цивільний кодекс України

Стаття 617. Підстави звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання

  1. Особа, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили.

      Повідомляємо про прийняття рішення ввести онлайн формат надання освітніх послуг за всіма навчальними програмами у онлайн-групах без обмеження кількості місць у таких групах у зв’язку з неможливістю виконання своїх обов’язків в повному обсязі через настання воєнного стану.

Таким чином, зобов’язання перед замовниками послуг у юридичних та фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність під торговими марками «STUDY.UA» та «STUDY ACADEMY», за укладеними договорами будуть вважатися виконаними.

        Прикладаємо всі можливі зусилля для отримання Замовниками послуг від наших іноземних партнерів щодо індивідуальних замовлень на навчання за кордоном – вища освіта, середня освіта та короткострокове навчання за кордоном іноземних мов за умови появи такої можливості.  За кожним конкретним напрямком послуг за кордоном від наших партнерів буде надаватися інформація додатково.

       Шановні батьки учнів ПРИВАТНОГО ІРПІНСЬКОГО ЛІЦЕЮ «СТАДІ ЮЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ», керівництво навчального закладу не володіє інформацію про стан приміщень ліцею, які знаходяться в місті Ірпінь  під час тимчасової окупації ворога. Тому, ми змушені повідомити, що програма ліцею International Boarding School проводиться в дистанційному режимі в онлайн форматі на невизначений час. Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРИВАТНИЙ ІРПІНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ «СТАДІ ЮЕЙ ІНТЕРНЕШНЛ» та Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАДІ  ЕДЮКЕЙШН» використовують право передбачене чинним законодавством на звільнення від відповідальності за порушення зобов’язання, що сталося внаслідок непереборної сили.


Ми повинні вистояти!      

Все буде  Україна!